Lewar nawet 1:10000 lub większy przy jednoczesnej gwarancji wypłacalności organizatora rynku.

Informujemy, że jako zespół pracujemy nad zaoferowaniem Państwu nowej jakości na rynku transakcji spekulacyjnych i zabezpieczających. Projekt nie ma nic wspólnego z bankomatami Bitcoin, jest odpowiedzią na naszym zdaniem ułomność oferowanych obecnie narzędzi do zawierania zlewarowanych transakcji na rynkach finansowych.

Przez wiele lat podczas realizowania rożnych przedsięwzięć stykaliśmy się z instrumentami typu futures czy perpetual wykorzystywanych dzisiaj jako narzędzia do zajmowania pozycji większych niż środki, którymi chcemy pozycje zabezpieczyć. Uważamy, że narzędzia te są archaiczne, niezrozumiale dla klienta oraz często eksponujące organizatora rynku na ryzyko kursowe notowanych walorów. Uważamy, że da się tak zorganizować obrót na rynku spot, że obejmuje on wszystkie funkcje realizowane obecnie również przez rynek futures, jednocześnie realizując to lepiej przy lepszej gwarancji wypłacalności organizatora rynku.

Jeszcze nie wiemy co będzie notowane na tak dostarczonym silniku realizującym zlecenia. Pomimo że poniżej przedstawione wymagania, co do silnika parowania zleceń zadeklarowane są dla pary PLN/BTC, to raczej tworzone przez nas narządzie zostanie zaangażowane wyłącznie do organizowania rynku krypto-krypto.

Dana jest usługa dostarczana przez organizatora rynku zwanego na potrzeby niniejszego dokumentu „giełdą”. Organizator umożliwia obrót na wielu parach, ale dla niniejszego dokumentu zakładamy, że jest to jedna para PLN/BTC . Usługa ta charakteryzuje się tym, że:

 1. Każdemu klientowi przypisuje się dwa salda:
  saldo w BTC
  oraz
  saldo w PLN
  Deponując te środki (BTC lub PLN) klientowi zwiększane jest saldo w odpowiednim walorze. W przypadku kiedy klient ma dodatnie saldo wybranego waloru ma prawo do wypłaty tego salda.

 2. każdy klient ma prawo realizować następujące operacje:

  • wplata środków na konto (zarówna PLN jak i BTC)
  • wyplata środków jeżeli którykolwiek z walorów ma saldo dodatnie
  • złożenie zlecenia kupna lub sprzedaży na parze PLN/BTC, dowolnie duże, nawet jeżeli saldo na to nie pozwala
  • wycofanie zlecenia kupna lub sprzedaży
  • modyfikacja zlecenia
 3. Sposób procedowania operacji opisanych w 2):

  * żądania wpłaty środków klientów posiadających oba nieujemne salda i nie posiadających zleceń (lub posiadające zlecenia ale nie mogące mieć wpływu na możliwość wypłaty ze względu na wielkość zlecenia),
  oraz
  * żądania wpłaty środków złożone przez klientów nie posiadających zleceń i posiadających oba nieujemne salda zlecone do wysokości tych sald, procedowane są bez znaczenia dla pozostałych klientów.

  Jeżeli chodzi o pozostałe żądania to po otrzymaniu informacji o operacji którejkolwiek z wymienionych w 2) od któregokolwiek klienta giełda realizuje tzw. „takt” czyli pewną procedurę programistyczną w wyniku której giełda zwraca:

  • jedną cenę po której zrealizowała transakcje. Oznaczmy ją „c” i zwracamy ją wraz z wolumenem całkowitym tej transakcji. Jeżeli w ramach taktu nie ma takiej ceny c dla której jesteśmy w stanie zrealizować jakąkolwiek transakcję to za „c” przyjmuje się cenę ostatniego taktu takiego, gdzie jakakolwiek transakcja była zrealizowana.
  • listę rachunków biorących udział w transakcji tj. który rachunek jaki miał w niej udział. Zbiór pusty jeżeli w tym akurat takcie nie zawarto transakcji.
  • maksymalne lewary dla po obu stronach rynku jakie giełda dopuściła w danym takcie dla tych klientów, którym giełda dopuściła ujemne saldo po jednej ze stron. Przy czym miarą zlewarowania dla każdego z klientów jest:

  (SaldoBTC · c) / (SaldoBTC · c + SaldoPLN) – dla klientów posiadających ujemne saldo w PLN;

  (SaldoPLN) / (SaldoPLN + SaldoBTC · c) – dla klientów posiadających ujemne saldo w BTC;

  w przypadku, kiedy podczas realizowania taktu giełdy przyjdzie więcej jak jedno zdarzenie opisane w punkcie 2) do obsługi przez giełdę (najpewniej pochodzące od kilku klientów), to w kolejnym takcie obsługiwane są one łącznie tak jakby przyszły jednocześnie.

 4. W skład transakcji realizowanych podczas „taktu” wchodzą dokładnie następujące transakcje. Wszystkie zrealizowane w cenie „c”:

  1. Transakcje zrealizowane na rachunkach przelewarowanych ponad dopuszczony w takcie poziom zlewarowania po tej stronie poprzez wymuszenie wykorzystania ofert z cenami lepszymi niż cena „c” (tj. cenami niższymi niż c w przypadku zleceń sprzedaży oraz wyższymi niż c w przypadku zleceń kupna). Ceną transakcji jest cena „c”. Wolumen ten określmy jako „A”. Celem tych operacji jest oczywiście zmniejszenie lewaru tych rachunków do lewaru maksymalnego dopuszczalnego w tym kierunku;
  2. Transakcje zrealizowane poprzez wymuszenie na rachunkach przelewarowanych ponad dopuszczony w takcie poziom transakcji z najbardziej zlewarowanymi rachunkami po przeciwnej stornie rynku. Również po cenie „c”. Wolumen ten określmy jako „B”. Celem tych operacji również jest zmniejszenie lewaru tych rachunków do lewaru maksymalnego dopuszczalnego przez takt w tym kierunku;
   Przy czym:
   w przypadku kiedy niektóre rachunki podczas procesu delewarowania określonego tutaj w 4 a) i b) posiadają cenę bankructwa gorsza niż cena realizowanego właśnie taktu, to stratę giełdy z tytułu zamknięcia takiego rachunku poza cena „c” realizowanej właśnie transakcji pokrywają solidarnie (proporcjonalnie do wolumenu transakcji) wszystkie rachunki biorące udział w transakcji po przeciwnej stronie rynku co bankrutowany właśnie rachunek. Z wyłączeniem tych rachunków, których udział w transakcji wynika ze złożonego zlecenia, którego cena jest cena atrakcyjniejsza dla tego rachunku w stosunku do ceny wypadkowej w wyniku tego uszczuplenia. W wypadku takich rachunków ostateczna cena transakcji będzie ceną nie gorsza dla tego rachunku niż cena jego zlecenia w związku z którym w transakcji uczestniczy.
   Uwaga: zamiast „pokrywać straty solidarnie” można obniżać cenę transakcji dla tych rachunków zamiast informować je o uczestniczeniu w nich w jakimś kolokwialnym pokrywaniu strat. Ja nie nie upieram przy tym co tutaj akurat napisałem. Jeżeli lepiej to będzie wyglądało to rzeczywiście przemyślmy jeszcze co zrobić z tymi dewiacjami przy delewarowaniu wszystkich rachunków po jednej cenie.
  3. Transakcje pomiędzy ofertami kupna równymi lub lepszymi niż cena „c” oraz ofertami sprzedaży równymi lub lepszymi niż „c” (czyli oferty które się „przecinają”: oferty sprzedaży niższe lub równe niż c oraz oferty kupna wyższe równe jak c). Oba rodzaje zleceń wykorzystywane są wyłącznie w tej ich części, w której wykorzystanie ich w transakcji w cenie „c” nie spowodują wejście tych rachunków w lewar większy niż dopuszczony przez takt. Wolumen ten określmy jako „C”. Celem tej części transakcji nie jest zdelewarowanie któryś z rachunków ale zawarcie transakcji wg dyspozycji klientów tj. tego co znajduje się w tabeli ofert.
   Dla wyznaczonej w takcie ceny „c” WSZYSTKIE zlecenia „przecinające” we wskazany powyżej sposób wchodzą w skład transakcji zawartych w takcie. Cena oraz lewary maksymalne po obu stronach rynku muszą być tak w ramach taktu wybrane, żeby właśnie wszystkie oferty wypełniające założenia punktu c) były bezwzględnie uwzględnione w transakcji.
 5. Transakcje określone wyżej w a) oraz b) (czyli związane z ew. delewarowaniem rachunków) poza zleceniami które właśnie się pojawiły realizowane są dla stanu rynku sprzed operacji określonej w 2). To znaczy stan ten uwzględnia zlecenia które być może właśnie są wycofywane lub zlewarowane rachunki, do których ich właściciel właśnie dopłacił środki aby już nie były zlewarowane. W przypadku modyfikacji zlecenia w celu delewarowań uwzględniana jest ta z dwóch wersji zlecenia klienta która jest korzystniejsza z punktu widzenia zadośćuczynieniu pozostałym wymogom wobec „taktu”. Stanowi to pewnego rodzaju wykorzystanie informacji o zleceniu klienta przed jej dopuszczeniem na rynek.
  Transakcje określone w c) realizowane są na rynku (to znaczy tabeli ofert) już uwzględniającym operację klienta określoną w 2).
  Nie chodzi o to ze procedura określona w a) oraz b) ma się wykonać przed tą opisana w c), ale że to opisane w a) i b) może wykorzystywać stan rynku sprzed operacji klienta, a transakcje w c) muszą wykorzystywać wyłącznie stan z uwzględnieniem działania klienta. Oczywiście jeżeli jakaś część jakiegoś zlecenia (czy salda przy wymuszanym delewarowaniu) zostanie wykorzystana w a), b) czy c) to nie może być ta sama część wykorzystana w innym punkcie drugi raz.

 6. W ramach taktu po wykonaniu transakcji jak wyżej do sald rachunków od których pochodzą operacje wpłat dopisuje się stosowną ilość środków, rachunkom, które zadeklarowały wypłatę środków odejmuje się je w ilości takiej, żeby ew. powstały w wyniku tego na rachunku lewar nie przekroczył dopuszczonego przez takt.

 7. Maksymalne lewary oraz cena „c” wyznaczane są dla taktu tak, żeby spełnione były:
  1. w wyniku działania taktu każdy z klientów:
   • musi mieć oba salda zerowe albo co najmniej jedno dodatnie
   • lewar żadnego klienta posiadającego któreś ujemne saldo nie może być ujemny
  2. żeby giełda posiadała cały czas tyle środków zarówno w BTC jak i w PLN żeby w każdej chwili osoby posiadające oba nieujemne salda PLN i BTC mogły te walory wypłacić;
  3. żeby niezależnie od zdarzeń wymienionych w 2) mających miejsce w przyszłości i zastosowaniu procedury nazwanej taktem zawsze warunki I i II postawione wyżej były spełnione również wtedy;
  4. Spełnienie wszystkich trzech warunków powyżej łącznie nazwijmy „stanem równowagi giełdy”.

  5. spośród wszystkich wartości c oraz lewarów spełniających I,II,III wybieramy tę, dla których wartość różnicy wolumenów: D = C – B (to znaczy C i B opisanych w puncie 4) jest największa.
  6. w przypadkach kiedy dla wielu warunków tj. lewarów i cen „c” spełniony jest cel w postaci powyższych i jednocześnie ma dla nich miejsce różna wartość wolumenu A, to wybieramy te warunki, dla których wolumen A jest najmniejszy.
  7. w przypadku kiedy więcej jak jedna cena spełniają powyższe wybieramy tę, której wybór najbardziej przypomina funkcjonujące obecnie praktyki na innych giełdach. To znaczy wybieramy cenę bliższą cenie zlecenia starszego zlecenia.
  8. Dodatkowo:

  9. w przypadkach kiedy więcej lewarow spełnia założenia poczynione powyżej) wybieramy do zaprezentowania klientom najwyższe z nich.
  10. w przypadku kiedy spełnienie wszystkich punktów powyżej może być zrealizowane przez transakcje realizowane przez rożne rachunki to do transakcji wybieramy te rachunki, których wybór bardziej przypomina obecnie stosowane praktyki rynkowe. To jest te rachunki, których cena zlecenia była korzystniejsza z uwagi na atrakcyjność dla przeciwnej strony rynku. Jeżeli cena ta jest równa to bierzemy pod uwagę kolejność złożenia zleceń. Jeżeli i cena i kolejność te same, to wykorzystujemy je proporcjonalnie.

 8. W toku działania tak zorganizowanego rynku klientom po zrealizowaniu każdego „taktu”:
 9. *) prezentowane jest coś przypominającego znaną z rynków „tabele ofert” to jest wszystkie oferty ograniczone do wolumenu w którym wykonanie oferty w jej cenie sprawi wejście danego rachunku w lewar nie większy niż ograniczony przez takt. Taką ograniczoną tabelę – będącą pozostałością po zrealizowanym ostatnio procesie opisanym w 4) nazywamy „realna tabela ofert”. Tabelę zawierającą wszystkie zlecenia nawet najbardziej oderwane od maksymalnych lewarów obsługiwanych w danym takcie nazywamy „”życzeniowa tabela ofert” i ta również prezentowana jest klientom.

  *) prezentowane są wszystkie salda wszystkich rachunków na dowód istnienia w dany momencie „stanu równowagi”

  *) prezentowane są wszystkie transakcje w ramach każdego wcześniej realizowanego taktu oraz dane wejściowe tego taktu na dowód realizacji założeń niniejszej specyfikacji.

Adam Gramowski
Tel. 786808800
shitcoins@shitcoins.club

PUNKS.COM 2020